i
บริการหลัก
ประเภทของการบริการ
การพัฒนาทุนมนุษย์
     • การจัดสัมมนา ประชุมฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและต่าง ประเทศ
     • การออกแบบและสร้างหลักสูตรเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการฝึกปฏิบัติ
     • การฝึกอบรมรูปแบบ CEFE (Competency-based Economy through Formation of Enterprise)
     • การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
     • การติดตาม บ่มเพาะและประเมินผลงาน
     • วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ
การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

     • การประเมินความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันอย่างมีส่วนร่วม
     • การพัฒนาและบ่มเพาะการรวมกลุ่ม
     • การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
     • การกระตุ้นเครือข่ายแห่งการได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
     • การดำเนินงานทางการส่งเสริมการลงทุนและการตลาด
     • การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
     • การศึกษาวิจัย
     • การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
     • การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
     • การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
     • วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ

การพัฒนาธุรกิจ

     • การศึกษาวิจัย
     • การให้คำแนะนำปรึกษา
     • การสร้างทายาททางการบริหาร
     • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและการจัดทำ แผนธุรกิจ
     • การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
     • การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

บริษัท อิงคะ จำกัด (Ing-ka Company Limited) ที่ตั้ง : 99/19 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ 0-5321-6427 หรีอ 0-5389-2740 เบอร์โทรสาร 0-5389-2741 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : บอจ. ชม 3177 เลขที่จดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง : 625 ประเภท A