i
การสร้างแบรนด์
การสร้างแบรนด์ ตอนที่ 1
การบริหารธุุรกิจครอบครัว
การบริหารธุุรกิจครอบครัว ตอนที่ 2
การบริหารธุรกิจครอบครัว
การบริหารธุรกิจครอบครัว ตอนที่ 1
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ (New OTOP Entrepreneurs) จ.พะเยา
รับสมัคร ผู้ประกอบการ OTOP และทายาทผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ จ.พะเยา โดยศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยา
บริษัท อิงคะ จำกัด (Ing-ka Company Limited) ที่ตั้ง : 99/19 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ 0-5321-6427 หรีอ 0-5389-2740 เบอร์โทรสาร 0-5389-2741 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : บอจ. ชม 3177 เลขที่จดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง : 625 ประเภท A