i
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. จังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 บริษัท อิงคะ จำกัด ได้เป็นวิทยากรอำนวยการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)
โครงการพัฒนาที่ปรึกษา หลักสูตร “CEFE Standard of Practice” โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
จบหลักสูตร โครงการพัฒนาที่ปรึกษา “CEFE Standard of Practice” ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2558 ณ โรงแรม อโมร่า ริดเจส ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการพัฒนาที่ปรึกษา หลักสูตร “CEFE Standard of Practice”
ขอเชิญ Service Provider และที่ปรึกษาที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาที่ปรึกษา หลักสูตร “CEFE Standard of Practice” ณ โรงแรม อโมร่า ริดเจส ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2558
การประชุมเชิงปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ แผนพัฒนาจังหวัดลําปาง 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 บริษัท อิงคะ จำกัด ได้เป็นวิทยากรอำนวยการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อแผนพัฒนาจังหวัดลําปาง 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) โดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหว
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC
เปิดรับสมัครผู้สนใจ....เข้าร่วมเรียนรู้วิเคราะห์ การเขียนแผนธุรกิจ ทำอย่างไรให้ยอดขายดี..กำไรพุ่ง!! เจาะลึกธุรกิจในฝัน เตรียมความพร้อมสู่การค้าเสรี AEC
การสร้างแบรนด์ ตอนท่ี 2
การสร้างแบรนด์ ตอนท่ี 2
บริษัท อิงคะ จำกัด (Ing-ka Company Limited) ที่ตั้ง : 99/19 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ 0-5321-6427 หรีอ 0-5389-2740 เบอร์โทรสาร 0-5389-2741 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : บอจ. ชม 3177 เลขที่จดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง : 625 ประเภท A