i
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ (New OTOP Entrepreneurs)
รับสมัคร ผู้ประกอบการและทายาทผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 2 จ.น่าน สนับสนุนโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)
เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าร่วมเรียนรู้วิเคราะห์การเขียนแผนธุรกิจ เริ่มธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ แบบมีแนวทางชัดเจนด้วยรูปแบบจากเยอรมัน ในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ New Entrepreneurs Creation (NEC)
เปิดตัวกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมไหมเพื่อยกระดับผ้าไหมมัดหมี่ขอนแก่นสู่สากล
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2558 บริษัท อิงคะ จำกัด เป็นวิทยากรอำนวยการสัมมนา เปิดตัวและแนะนำกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมไหม จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการยกระดับผ้าไหมมัดหมี่ขอนแก่นสู
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร " Branding through Packaging Design "
หลักสูตรที่หมาะสำหรับ ผู้ประกอบการที่ ต้องการ Rebrand, ปรับปรุง Packaging , สร้างแบรนด์อย่างมีทิศทาง, พัฒนาจากผู้ผลิตมาขายสินค้าในแบรนด์ของตัวเอง วันที่ 7-8 พ.ค. 58 วิทยากรโดย อ.ฉันทวัต วันดี
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร "การขายเชิงรุก" EFFECTIVE SELLING TECHNIQUES
หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านขาย ตัน ไม่รู้จะค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ ๆ ได้อย่างไร ไม่มีเทคนิคใหม่ ๆ ในการเพิ่มยอดขาย ฯ ในวันที่ 14 พ.ค. 2558 วิทยากรโดย อ.สุพจน์ กุลปรางค์ทอง
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร "จัดการข้อมูลอย่างเหนือชั้นด้วย MS Excel เพื่อความเข้าใจและวางอนาคตธุรกิจ "
หลักสูตรที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้บริหาร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถวางเป้าหมายธุรกิจในอนาคต วันที่ 21 เม.ย. 58 วิทยากรโดย อ.ไผท จุนทะเกาศลย์
บริษัท อิงคะ จำกัด (Ing-ka Company Limited) ที่ตั้ง : 99/19 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ 0-5321-6427 หรีอ 0-5389-2740 เบอร์โทรสาร 0-5389-2741 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : บอจ. ชม 3177 เลขที่จดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง : 625 ประเภท A