i
งานแถลงข่าว "northern food valley"
งานแถลงข่าว "northern food valley" - Web board Ingka
      บรรยากาศ "งานแถลงข่าว northern food valley" เมื่อ 16 ก.ค. 56 ---------------------------------------------------- .....นายประสงค์ นิลบรรจง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 พร้อมโดย นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ร่วมแถลงข่าวการเตรียมจัดงาน Northern Food Valley ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2556 ......เพื่อประกาศศักยภาพความพร้อมในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร รองรับการเป็นครัวของโลก และเพื่อเป็นการสนับสนุนตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือให้มีการยกระดับการผลิตและพัฒนาช่องทางการตลาดให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับสอดคล้องกับความต้องการของตลาดสู่การเป็นผู้นำด้านสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก .....และจัดงานสัมมนา.“อนาคตอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ” .ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ....กิจกรรมในการสัมมนา ประกอบด้วย - การบรรยาย “ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ” และ - การเสวนาภายใต้หัวข้อ “แกะรอยธุรกิจ อาหารไทยสู่ตลาดโลก” โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับความสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในภาคเหนือ และการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสู่การเป็น Northern Thailand Food Valley ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาความรู้ด้านการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ ----------------------------------------------------- .....ท่านสามารถลงทะเบียนสัมมนาได้แล้ววันนี้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2556 คลิกเพื่อลงทะเบียน !! http://www.northernfoodvalley.net/regis.php ----------------------------------------------------- พิเศษ !! ลุ้นรับ iPad mini และของสมนาคุณอื่นๆอีกมากมายภายในงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท อิงคะ จำกัด โทรศัพท์ 053-216427, 09-1067-8786 ----------------------------------------------------- — ที่ Central Plaza Chiang Mai Airport
บริษัท อิงคะ จำกัด (Ing-ka Company Limited) ที่ตั้ง : 99/19 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ 0-5321-6427 หรีอ 0-5389-2740 เบอร์โทรสาร 0-5389-2741 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : บอจ. ชม 3177 เลขที่จดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง : 625 ประเภท A