i
สมัครด่วน ฟรี!! กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (Flag Ship)
สมัครด่วน ฟรี!! กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (Flag Ship)
สมัครด่วน ฟรี!! กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (Flag Ship)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (Flag Ship) 

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ร่วมกับ บริษัท อิงคะ จำกัด

 

ฟรี!!  สมัครด่วน  
 ((รับจำนวน  15  กิจการเท่านั้น))
 
 

 

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

- ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน

- วิสาหกิจชุมชน

- ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3 ดาวขึ้นไป

 

ในพื้นที่

- จังหวัดพิษณุโลก

- จังหวัดสุโขทัย

- จังหวัดตาก

- จังหวัดเพชรบูรณ์

- จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ 

- การฝึกอบรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

- การสำรวจตลาด  (Market Survey)

- การทดสอบตลาด (Market Test) 

- การให้คำปรึกษาด้านการผลิต ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

- การจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่่และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ


 

ช่องทางการสมัคร

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่   https://goo.gl/ngBfky

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร.  053-216427 ,0846119091

บริษัท อิงคะ จำกัด 99/19 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.053 216427
Website :   www.ing-ka.com    
Facebook :      ingkacompany 

 

เมื่อ 18 มกราคม 2562

บริษัท อิงคะ จำกัด (Ing-ka Company Limited) ที่ตั้ง : 99/19 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ 0-5321-6427 หรีอ 0-5389-2740 เบอร์โทรสาร 0-5389-2741 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : บอจ. ชม 3177 เลขที่จดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง : 625 ประเภท A