i
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมกาแฟ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมกาแฟ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมกาแฟ

รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าอบรม

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
ในอุตสาหกรรมกาแฟ

9-20 พฤษภาคม  2561

( ณ โรงแรมอโมร่า  ท่าแพ จ.เชียงใหม่ )

 

เลขที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาว กฤตภรณ์ สุตะวงศ์
2 นาย กิตณรงค์ นิตยกิตติ
3 นาย กิตติ์ธเนศ อาวิพันธ์
4 นาย คมกริช แสนเมืองมา
5 นาย จิรคม ไชยณรงค์พินิจ
6 นางสาว จิรัชญา น่วมศิริ
7 นาย จิราวัฒน์ สุวรรณนิธิภัทร์
8 นางสาว ชลลดา พิพัฒน์สาครชัย
9 นาย ชัยยุทธ สุกุมลนันทน์
10 นาย ชาญณรงค์ มิทธิศร
11 นางสาว ฐิติยารัตน์ คล่องพิทักษ์
12 นาย ณัฐปคัลภ์ เรืองกาญจน์
13 นาย ณัฐภัทร พรรษา
14 นาย ธนพัฒน์ ชัยประภา
15 นาย ธนิก พรนิมิตร
16 นาย นิธิโรจน์ พันธจารุพงศ์
17 นาย นิสสรณ์ พลภาณุมาศ
18 นางสาว บุญฑริกาญจน์ ไวทยานุวัตติ
19 นางสาว ปาริฉัตร ใจคำ
20 นาง ปิยะมาศ สุขวิชชัย
21 นาย พีรพัฒน์ บุญเยี่ยม
22 นางสาว ภัทราวรรณ ภักดีชัยกุล
23 นาย ภานุวัฒน์ จินตนานุช
24 นางสาว มยุรี พชรศุภวัฒน์
25 นาย รัชพล ไชยนาม
26 นาย เลื่อน ไชยอาม
27 นางสาว วิราวรรณ อึ้งจิตรไพศาล
28 นาย วีระพงษ์ อุ่นเมืองทอง
29 นาย ศักรินทร์ ธงเทียน
30 นาย ศุภิกิจ ทุนคำ
31 นาย สยุมภู กันต์รพีเกสร
32 นาย สิริพงศ์ ศรีวิชัย
33 นาย อภิสิทธิ์ นิ่มสกุล
34 นางสาว อรพรรณ วรรณสุพริ้ง
35 นาย อรรณพ ศรีวงศ์คำ
36 นาย อิทธิศาสตร์ อินทรโชติ
37 นาย อิศรา บุญสุภาพ
38 นาย อุกฤษฏ์ จอมยิ้ม

 

 

หมายเหตุ: ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกท่านจะได้รับรายละเอียดการเข้าร่วมและยืนยันการเข้าร่วม ถ้าไม่ได้รับข้อมูลให้  Line สอบถามได้ที่

Line ID : pathai

 

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร.  053-216427

บริษัท อิงคะ จำกัด 99/19 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.053 216427
Website :   www.ing-ka.com    
Facebook :    ingkacompany    


เมื่อ 4 พฤษภาคม 2561

บริษัท อิงคะ จำกัด (Ing-ka Company Limited) ที่ตั้ง : 99/19 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ 0-5321-6427 หรีอ 0-5389-2740 เบอร์โทรสาร 0-5389-2741 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : บอจ. ชม 3177 เลขที่จดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง : 625 ประเภท A