a
ประวัติบริษัท อิงคะ จำกัด

ชื่อบริษัท : บริษัท อิงคะ จำกัด (Ing-ka Company Limited)
        ที่ตั้ง : 99/19 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก
                  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
                  เบอร์โทรศัพท์ 0-5321-6427 หรีอ 0-5389-2740
                  เบอร์โทรสาร 0-5389-2741

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : บอจ. ชม 3177
เลขที่จดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง : 625 ประเภท A

บริษัท อิงคะ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพของการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาด
ย่อมและขนาดกลางให้สามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน เพื่อความอยู่รอด
และเจริญเติบโตของธุรกิจตลอดจนมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นและภูมิภาค อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน

วิสัยทัศน์ของบริษัทอิงคะ
เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ทำงานเสมือนหุ้นส่วน ร่วมมือร่วมใจเติบโตไปพร้อมกันกับลูกค้า

ภารกิจบริษัทอิงคะ
อิงคะเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจที่เน้นการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาธุรกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย
สามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน เรียนรู้ในเชิงบูรณาการ

ส่งเสริมสังคมแห่งการประกอบการ โดยการสร้างทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพและ
จรรยาบรรณในการให้บริการ อันจะก่อให้เกิดผลในการพัฒนาเศรษฐกิจ


ค่านิยมของบริษัทอิงคะ

  • เรามีความเชื่อว่าบริษัทเรามีบริการที่ดีกว่า
  • เรามีความเชื่อว่ามาตรฐานและคุณภาพของงานมีความสำคัญมากที่สุด
  • เรามีความเชื่อว่าการเติบโตของบริษัทในเชิงเศรษฐกิจและผลกำไร
จะก่อให้เกิดผล งานที่เป็นเลิศ
  • เรามีความเชื่อว่าบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • เรามีความเชื่อว่าคนของเรามีศักยภาพและจะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
  • เรามีความเชื่อในเรื่องของหลักการที่ถูกต้องและความรับผิดชอบต่อสังคม
  • เรามีจรรยาบรรณและยึดมั่นในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
  • เรามีแรงมุ่งใจใฝ่ดี (Creative Tension)
  • เรายึดมั่นในคุณค่าของการทำงานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

คุณลักษณะของบริษัทอิงคะ
  • ทำธุรกิจเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
  • มีรูปแบบการบริหารที่เรียบง่าย
  • การให้อิสระในการทำงานและมีลักษณะการทำงานแบบผู้ประกอบการ
  • มุ่งเน้นการปฏิบัติ
  • ใกล้ชิดลูกค้า
  • ใช้ค่านิยมเป็นปัจจัยผลักดันความสำเร็จ

รูปแบบการให้คำปรึกษา
การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยองค์กรให้มีกลยุทธ์ที่พร้อมด้วยแนวคิดและวิธีการที่สร้างสรรค์
ช่วยและอำนวยการในการเปลี่ยนถ่ายกระบวนการทางธุรกิจและงานในหน้าที่ต่าง ๆ
ให้อยู่ในแนวเดียวกับกลยุทธ์

การมีส่วนร่วมทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าจากระดับบนจนถึงระดับล่าง เพื่อให้การประเมินมี
ประสิทธิภาพและวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนให้คำปรึกษา วางแผนดำเนินการและกำหนดวิธีการสื่อสาร เพื่อทำให้การให้คำปรึกษาขั้นสุดท้ายสามารถ
ดำเนินการได้อย่างประสบความสำเร็จด้วยการสนับสนุนของทุกคนที่่เกี่ยวข้อง

ถูกต้องแม่นยำใช้วิธีการ เครื่องมือวิเคราะห์ที่ถูกต้องและแม่นยำหลายอย่างเพื่อที่จะ
วิเคราะห์ปัญหาข้อเสนอได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนและอยู่บนพ้ืนฐานของความจริง

ปรับเปลี่ยนการดำเนินการอย่างราบรื่นเราเสนอแนวทางที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอนใน
แผนการดำเนินการฝึกอบรมให้พนักงานให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพ สามารถเคลื่อนองค์กร
ไปในทิศทางที่ถูกต้องออกแบบโครงสร้างองค์กรและรอปรับกระบวนการทางธุรกิจพัฒนา
ประสิทธิภาพขององค์กรโดยการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารภายในและการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์


บริษัท อิงคะ จำกัด (Ing-ka Company Limited) ที่ตั้ง : 99/19 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ 0-5321-6427 หรีอ 0-5389-2740 เบอร์โทรสาร 0-5389-2741 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : บอจ. ชม 3177 เลขที่จดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง : 625 ประเภท A