" อิงคะเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจที่เน้นการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาธุรกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยสามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน เรียนรู้ในเชิงบูรณาการ ส่งเสริมสังคมแห่งการประกอบการ โดยการสร้างทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพและจรรยาบรรณในการให้บริการ อันจะก่อให้เกิดผลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน "
บริษัท อิงคะ จำกัด (Ing-ka Company Limited) ที่ตั้ง : 99/19 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ 0-5321-6427 หรีอ 0-5389-2740 เบอร์โทรสาร 0-5389-2741 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : บอจ. ชม 3177 เลขที่จดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง : 625 ประเภท A